REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OCH!

 

Sklep internetowy OCH!, dostępny pod adresem internetowym www.ochstore.p prowadzony jest przez Magdalenę Ochabską-Lechwar prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą OCH Magdalena Ochabska-Lechwar, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6262855094, REGON 382475767

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

I DEFINICJE

1.1 Konsument – Pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2 Sprzedawca – OCH Magdalena Ochabska-Lechwar, ul. Okulickiego 6/6, 41-902 Bytom, NIP 6262855094,  REGON 382475767, KONTO BANKOWE: 09 1050 1230 1000 0097 1052 1320

1.3 Klient – Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu.

1.4 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

1.5 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ochstore.pl

1.6 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.7 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

1.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

1.9 Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

1.10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

1.11 Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.12 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. W koszyku można zmieniać ilość produktów oraz modyfikować zamówienie.

1.13 Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.14 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

1.15 Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji i ofert handlowych, informacji o nowościach, promocjach dotyczących Sprzedawcy i jego produktów.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.ochstore.pl Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który można pobrać i wydrukować.

2.2 Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.3 W celu skutecznego złożenia zamówienia w sklepie koniecznym jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

2.4 Korzystanie  ze Sklepu możliwe jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 pod adresem e-mail: och@ochstore.pl lub telefonicznym: 663 666 206

2.5 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenia takie jak komputer lub telefon z dostępem do internetu.

2.6 Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca spróbuje skontaktować się z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

2.7 Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

2.8 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.9 Ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i OCH Magdalena Ochabska-Lechwar. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez OCH Magdalena Ochabska-Lechwar zmian cen.

2.10 OCH Magdalena Ochabska-Lechwar zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzanie akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych.

2.11 Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.12 Osoby, które nie ukończyły l18 lat mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów. prawnych.

 

III REJESTRACJA W SKLEPIE

 

3.1 Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail)

3.2 Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

3.4 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie  I 1.2

 

IV SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE- ZAWARCIE UMOWY

4.1   Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT natomiast  ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

4.2 Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.

4.3 Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia złożonego w sobotę oraz niedzielę, rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy.

4.4 W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.

e) Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

4.5 W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 2 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

 

V OFEROWANE METODY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

5.1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka pocztowa

b) Przesyłka kurierska

5.2 Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b) przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU na zasadach i zgodnie z regulaminem obowiązującym w tym serwisie (lista obsługiwanych banków oraz czasy realizacji dostępne są na stronie www.payu.pl

5.3 Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

5.4 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.5 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta nie jest możliwy.

5.6 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

5.7 Dostawa następuje w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.

5.8 Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

VI WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

6.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

6.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6.3 W przypadku wyboru przez Klienta:

a)  płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

6.4 Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedawcy.

 

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

7.3 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy Oświadczenie można złożyć również na formularzu, który znajduje się na stronie sklepu.

7.4 W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.5 W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Towar nie może nosić znamion użytkowania. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:

Magdalena Ochabska-Lechwar, ul. Okulickiego 6/6, 41-902 Bytom

7.6 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7 Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi pieniądze za towar, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

f) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu.

 

7.8 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 

VIII REKLAMACJA

8.1 Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

8.2 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

8.3 Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz numer zamówienia.

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

3. Składając reklamację należy odesłać Sprzedawcy reklamowany produkt na adres:

Magdalena Ochabska-Lechwar, ul. Okulickiego 6/6, 41-902 Bytom

8.4 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

IX Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

X NEWSLETTER

10.1 Usługa newslettera jest bezpłatna.

10.2 Newsletter to elektroniczny biuletyn, w którym Sprzedawca informuje Użytkowników o promocjach, ofertach, nowościach. Newsletter wysyłany jest drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

10.3 Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej www.ochstore.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail oraz zaakceptuje treści zgody na świadczenie usługi drogą elektroniczną. Po wpisaniu adresu email w miejscu newslettera przez Użytkownika, zostanie wysłany na podany adres email z linkiem aktywacyjnym.  Po kliknięciu w link, adres email zostanie aktywowany.

10.4 Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

10.5 W każdej chwili możesz żądać usunięcia swoich danych.

10.6 Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

XI DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji znajdziesz w zakładce  Polityka Prywatności umieszczonej na stronie sklepu.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.

12.3 W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

12.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

12.5 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.